Членови:

Емилија николоска, претседателка

Илија Најдовски - потпретседател

Срѓан Илијевски - член

Љиљана Илиевски -член

Станче Величковски -член

Тања Волчевска -член

Ивица Мицковски -член

Контакт: mladisport@nsmakedonaca.org.rs