Членови:

Даринка Стаменковски, претседателка

Љиљана Филиповиќ - потпретседателка

Марија Продановиќ - член

Виолета Стаменковиќ - член

Стојанче Давидовски - член

Цвета машковиќ - член

Јорданка Неделова - член