Членови:

Предраг Коруновски, претседател

Звонко Петковски - потпретседател

Бошко Несторовски - член

Светозар Петровски - член

Раде Столевски - член

Илија Андонов - член

Ванчо Мерџановски - член