Членови:

Ранко Бебекоски, претседател

Александар Пенев - потпретседател

Драган Сиљановски - член

Драгољуб костовски - член

Ило Михајловски - член

Спасе Конески - член

Драган Илиоски - член