Извршниот одбор на Националниот совет на македонската национална заедница има 7 члена.
Според Статутот, усвоен на конституирањето на Националниот совет по изборите 2014 година, во ингеренција му се доделени следните надлежности и задачи:
- ја предлага одлуката за усвојување на периодичниот обрачун на Советот;
- го подготвува предлогот на Статутот на Советот;
- донесува одлуки за усвојување на периодичните финансови извештаји на Советот;
- донесува одлука за усвојување на завршната сметка на Советот;
- ги подготвува одлуките на Советот;
- ги спроведува и извршува одлуките на Советот;
- донесува одлуки за додела на признанија од Советот;
- донесува одлуки по барањата и молбите упатени до Советот;
- донесува одлуки за додела на стипендии;
- дава мислења за додела на средства врз основа на конкурси на републичките и покраински органи и единиците на локалната сапоуправа, во склад со Законот;
- дава мислење за избор на членови на Управни одбори, директори и други изборни функции, во склад со Законот;
- донесува други одлуки за кои го овластува Советот;
- обавува други работи, кои му ги повери Советот.
 
Извршниот одбор работи во склад со Деловникот за работа.
 
Одлуките кои што ги донел Извршниот одбор подлегаат на одобрување на првата наредна седница на Советот, и се сметаат за одобрени доколку за нив гласа повеќе од половина на членовите на Советот. Доколку Советот не ја одобри одлуката, на Извршниот одбор му престанува мандатот, а одлуката останува на снага.
 
ДОКУМЕНТИ И АКТИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ
images Деловник за работа на Извршниот одбор
images Правилник за одржување на електронски седници на Извршниот одбор
Правилници и критериуми врз основа на кои Извршниот одбор донесува одлуки кои се во негова ингеренција:
images Правилник на критериуми за доделување на награди и признанија од Советот
images Правилник на критериуми за доделување на средства по барањата и молбите упатени до Советот
images Правилник на критериуми за доделување на стипендии
images Правилник на критериуми за доделување на средства врз основа на конкурси на републичките и покраински органи и единиците на локалната самоуправа
images Правилник на критериуми за давање на мислења за избор на членови на Управни одбори, директори и други изборни функции
images Правилник на критериуми за објавувањето и доделување на средства за проекти на Конкурсот на националниот совет
 
Активности на Извршниот одбор:

office icons document ЗАПИСНИК од четрнаесеттата седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 25 февруари 2016 година, по електронски пат
office icons document ЗАПИСНИК од петнаесттата седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 02 март 2016 година, по електронски пат
office icons document  ЗАПИСНИК од шеснаесттата седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 09 март 2016 година, по електронски пат
office icons document ЗАПИСНИК од седумнаесетта седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 12 03 2016 година, во Панчево
office icons document ЗАПИСНИК од осумнаесеттата седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 09 04 2016 година, во Панчево
office icons document ЗАПИСНИК од деветнаесеттата седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 27 04 2016 година, во Панчево
office icons document ЗАПИСНИК од дваесеттата седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 13 05 2016 година, по елекронски пат
office icons document ЗАПИСНИК од дваесетпрвата седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 27 05 2016 година, по елекронски пат
office icons document ЗАПИСНИК од дваесетвтората седница на Извршниот одбор на НСМНЗ, одржана на 30 07 2016 година, во Јабука
 
Членови на Извршниот одбор:
 
Peco Risteski
Nikola Kiprovski

Пецо Ристески

Претседател

060/8030324

Никола Кипровски

Потпретседател

060/8030327


  Zorica Mitrovic   Sima  Dragi Paunov Blagoja Sokolovski  
 

Зорица Митровиќ

060/8030345

 

Симо Најдовски

060/8030349

Драги Паунов

060/8030322

Благоја Соколовски

060/8030321