Членови на одборот:

Маре Каранфиловиќ, претседателка

Љупка Михајловска, потпретседателка

Јована Ступариќ, членка

Светлана Новеска, членка

Благоја Стаменковски, член

Раде Тричковски, член

Горан Пислевиќ, член

Контакт:obrazovanje@nsmakedonaca.org.rs