Членови:

М-р Синиша Новески, претседател

Искра Пенева - потпретседателка

Мирослав Петровиќ-член

Бранко Милошевски -член

Николче Неделковски -член

Зоран Николовски-член

Контакт: kultura@nsmakedonaca.org.rs


План програма на Одборот за култура на Македонскиот национален совет
за периодот од 2015 до 2019 година

Културата како важен сегмент е сушествено значаен во зачувување и презентација на Македонскиот идентитет и традиција. Поради тоа Одборот за култура при Националниот совет треба да биде еден од главните столбови и носител на важните активности на Македонскиот национален совет .Токму затоа планот за програмата на Одборот за култура преставува една флексибилна конструкција на целокупните четири годишни културно-уметнички активности на Македонците на целата територија на Република Србија.

Програмата во соработка на сите здруженија на Македонци во Србија и културните институци во Репубика Македонија и Република Србија секоја година ке се конкретизира и надополнува со конкретни периодични и месечни активности.

Моето долгодоишно емпириско и активно искуство во културата и уметноста и контакти е да го активирам и мотивирам целокупниот културно-уметнички потенцијал на Македонците во Република Србија да се вклучи активно во презентација на Македонската култура и уметност. И овој одбор да биде добар пример на сите одбори за култура на Македонците ширум светот. За тоа е потребно голем патриотизам, ентузијазам, љубов, чесност, квалитет, професионализам, труд и работа , но и материјални средстава кои се многу важни за целосно исполнување на програмата и активностите. Поради тоа главна цел и задача на моето раководење на овој одбор е квалитетно и чесно работење , но и наоѓање на нови побогати извори за финансирање на културата. Главните цели и задачи на Одборот за култура за четири годишното работење се следниве, дел од нив се почнати, но дел треба да бидат од почеток реализирани:

- Отварање на Македонски културно-информативен центар во Белград со помош на органите на Р.Македонија и Р.Србија .Кој ќе има дипломатски статус во склоп на македонското министерство за култура и ќе има свој годишен буџет подржан од Македонската влада, Со свои простори за изложби, и други културни манифестации и годишна програма на која може да конкурират сите Македонски здруженија од Република Србија за целосно финансиско покривање на нивните активности и програми . Со што на тој начин засекогаш би се решил финансискиот и просторниот проблем на Македонската култура во Република Србија. А истовремено да се овозможи доѓање на познати и докажани културно- уметнички дејци и културно -уметнички здрженија и амсанбли од Македонија да се престават во Србија.

- Завод за културно наследство при Националниот совет по примерот на другите национални совети , кои ќе биде финасиски и материјално подржан од Покраинската влада на Војводина и ќе се залага за зачувување на македонското национално културно наследство.

- Барање до Министерството за надворешни работи или министерството за Култура на Македонија за отварање на посебен сектор за Култура на македонските заедници и дијаспора кој ќе има годишен фонд за финансирање на културата .

- Отварање на Фондација за култура подржана од Македонската бизнис заедница и богати и угледни Македонци.

- Формирање на Културно лоби од познати Македонци кои се истакнати во културата и уметноста во Србија и Македонија кои со својот авторитет и име ќе помагат во оставарување на културните активности на Македонците во Република Србија.

- Формирање на годишни награди за култура ( “Свети Кирил и Методиј” и” Свети Климент Охридски “ )на културни уметници заслужни за своето дело и афирамција на македонската култура и уметност во Србија во следниве области:

-за Животно дело

-Ликовна уметност

-Музичка уметност

-Драмска и тетараска уметност и

-Литература

- Формирање на Електронска библиотека со база на податоци на сите културни уметници и здруженија од сите области на културата и уметноста кои живеат и работат во Србија.

- Правење на интеренет страна за Одборот за култура која ќе ги содржи сите информаци за сите културно -уметнички здруженија, уметници, активности и настани за Одборот на култура.

- Подршка, афимрација ,техничка опрема и поголемо финансирање на амсанблот “Тоше Проески “како заштитен културен бренд по примерот на “Танец” од Македонија, а и формирање на други такви амсанбли низ цела Србија .

-Формирање на Македонски театар и Филмски фестивал со Македонски филмови.

- Одржување на Културен хепенинг на Младите Македонци од целиот регион во Србија.

- Изработка на споменици на познати Македонци кои ќе останат траен белег и сеќавање на македонската историја и култура со посебен акцент на изградба на споменик на “Свети Климент Охридски” и скулптура на “Македонија и Србија” како поклон од Македонија за сестринска Србија.

- Барање на стипендии за Македонски студенти од Република Србија за студирање на уметничките факултети во Mакедонија.

-Правење на манифестација за поезијата на која ке учествуват голем број на Македонски поети од целиот свет во еден од градовите во Република Србија.

- Посета на Министерката за култура на Македонија и годишни средби и консултаци со Министерот за култура на Србија.

- Презентација на Македонските културни друштва и културни автори од Србија во соседните земји каде живеат Македонци.

- Правење на ликовна колонија со македонски уметници.

- Донирање на уметнички ликовни дела од ДЛУМС во Националниот совет и создавање на депо и збирка ликовни дела.

- Правење на мрежа од тимови низ цела Србија во секој град да има минимум еден член кој ке биде контакт со Одборот за култура.

За професионално целеосно изведување и реализирање на програмата на Одборот за култура потребна е целосна подршка и обединетост на секоја член од Националниот совет и соработка со другите Одбори од Националниот совет. И постоење на голема флексибилност и прифаќање на секави нови креативни и позитивни идеи. Секако и искористување на добрата соработака и капацитети што ни ги дава Република Србија, што е добра можност и превилегија за оставрување на културбите активности ,а редко ја имат другите Македонски здруженија во светот.

Да не ја заборавиме и Амбасадата на Република Македонија во Белград која треба да биде главен промотор и покровител на сите културно-уметнички активности.

Автор на програмата за Одборот за култура
м-р Синиша Новески