Членови на одборот:

Добре Трајковски, претседател

Весна Стојановска, потпретседател

Дарко Ристевски, член

Миле Арсеновски, член

Боро Костадиновски, член

Новица Дукадиновски, член

Цветко Целевски, член

Контакт: sluzbenaupotreba@nsmakedonaca.org.rs