Членови:

Душан Жилевски, претседател

Јелена Колоска - потпретседателка за спорт

Марјан Бојковиќ - потпретседател за млади

Членови за спорт:

Миодраг Костовски - член

Дејан Андревски - член

Игор Соколовски - член

Ивица Мицковски - член

Ѓорѓе Михајловски - член

Членови за млади:

Стефан Волчески - член

Никола Миловиќ - член

Дејан Дукадиновски - член

Софија Стојменовиќ - членка 

Драгана Станковска - членка