Членови:

Илинка Ражнатовиќ, претседателка

Предраг Коруноски - потпретседател

Славе Груевски - член

Лепа Жилевска - членка

Петар Димитриев - член

Ненад Коруноски - член

Душан Јаневски- член