Печати
Категорија: MAKEDONSKI
Посети: 4599

Членови на Националниот совет на македонската национална заедница, во мандатот 2010-2014

 1. Борче Величковски – претредател
 2. Благоја Илијевски – потпретседател
 3. Живко Стојановски – потпретседател
 4. Ивана Цветковиќ – претседател на Извршниот одбор
 5. Љуба Андријевски – член
 6. Ристо Василевски –член
 7. Маја Георгиевска – член
 8. Љубица Дојчиновска - член
 9. Елисавета Стојановска Ивановиќ – член
 10. Душица Илин Шеќеровска – член
 11. Насте Јанаќијевски – член
 12. Спасе Конески – член
 13. Драган Костадиновски – член
 14. Воскре Манчиќ – член
 15. Сима Најдовски – член
 16. Никола Николовски – член
 17. Драги Паунов – член
 18. Марија Продановиќ – член
 19. Пецо Ристески – член
 20. Благоја Соколовски – член
 21. Стеван Србиновски – член
 22. Владимир Стоицов – член
 23. Васка Чергоска – член