Членови на Националниот совет на македонската национална заедница, во мандатот 2004-2010

 1. Јован Радески - претседател
 2. Благоја Илијевски - потпретседател
 3. Живко Стојановски - потпретседател
 4. Борче Величковски - претседател на Извршниот одбор
 5. Љубица Дојчиновска - член
 6. Владимир Стоицов - член
 7. Ивана Цветковиќ - член
 8. Александар Пенев - член
 9. Гојко Илијевски - член
 10. Никола Дуганов - член
 11. Ванчо Мерџановски - член
 12. Драган Велковски -член
 13. Лидија Демниева - член
 14. Сашко Велковски - член
 15. Верка Џуваревиќ - член
 16. Стојан Пандиловски- член
 17. Драган Костадиновиќ - член
 18. Стојан Велевски - член
 19. Венче Јовановски - член
 20. Симо Најдовски - член
 21. Горан Митевски - член