Симбол на Националниот совет на македонската национална заедница е шеснаесетзрачно златно жолто сонце, кое го сочинуваат осум поголеми основни и осум помали споредни сончеви зраци, непосредно поставени околу сончевиот диск. Краевите на основните и споредни сончеви зраци се поставени на истата кружница. Околу сончевиот диск постојат два прстена, а во нив десет плави листови на здравец. 

Asimbol na sovetot

Грбот на Советот е кружниот штит со црвеното поле. Во средината на штитот се наоѓа симболот на Советот, а на краевите е обрубен со златно-жолт прстен. 

Знамето на советот е црвено поле во чија средина се наоѓа симболот на советот. 

Mk-Srb

  

Празници на македонската национална заедница во Србија:

2 август - ИЛИНДЕН

8 септември- Денот на независноста на Р.Македонија

11 октомври - Денот на народното ослободително востание

11 декември - Денот на Националниот совет