Министeрството за државна управа и локална самоуправа, во склад со членот 102 став 1 од Законот за националните совети за националните малцинства, издаде соопштение дека во период од 17 август до 04 октомври 2018 година се поднесени вкупно 382 електрорски пријави на потврдување, од кои 80 на припадниците на македонското национално малцинство, од кои 79 се потврдени.

Имајќи в предвид дека е потврден минималниот број на електорските пријави, стекнати се услови за одржување на електорско собрание за избор на 23 члена на Македонскиот национален совет. 

Електроското собрание ќе се одржи на 04 ноември 2018 година од 12 часот, во Народното собрание на Република Србија во Белград, улица Краља милана бр 14, во малата сала.

Сите електори ќе бидат известени и поканети на собранието по писмен пат.

Список на потврдени електори на македонското национално малцинство: 

 

Име и презиме Пребивалиште
Славе Груевски Рудник
Борче Величковски Панчево
Благоја Соколовски Јабукa
Миодраг Костевски Јабукa
Алимпије Трпеновски Панчево
Снежанa Станковски Панчево
Иванa Ивановски Јабукa
Добре Трајковски Јабукa
Ђорђе Михајловски Јабукa
Игор Соколовски Јабукa
Стефан Волчески Јабукa
Новица Дукадиновски Панчево
Јелена Колоски Јабукa
Биљана Максимовски Хајдучица
Даница Нешковић Стари Лец
Никола Кипровски Пландиште
Весна Стојановски Хајдучица
Боро Костадиновски Хајдучица
Александра Целески Јабукa
Сима Најдовски Качарево
Марјан Бојковић Јабукa
Ивица Мицковски Јабукa
Петре Димитриев Јабукa
Љупка Олар Алибунар
Ивица Ристовски Гудурица
Стеван Србиновски Вршац
Дарко Ристески Гудурица
Наташа Простран Вршац
Филип Нермешан Вршац
Спасе Конески Ниш
Ненад Коруноски Београд
Предраг Коруноски Београд
Озрен Симјановски Суботица
Томислав Ђорђијевски Дужине
Ангелина Орбовић Београд
Благоје Илијевски Ниш
Радован Величковски Падинска Скела
Славка Стефановски Пландиште
Гордана Фајка Пландиште
Душан Жилевски Јабука
Љиљана Најдовска Качарево
Драган Сиљаноски Јабука
Соња Гајић Глогоњ
Милош Ћипријановић Глогоњ
Александар Јаковљевски Глогоњ
Стефан Трајковски Глогоњ
Љиљана Крстић Врање
Предраг Јакимовски Панчево
Небојша Стојаноски Јабука
Марија Лазаревски Јабука
Илинка Ражнатовић Београд
Љепа Жилевски Јабука
Милорад Младеновски Јабука
Живорад Тодоровски Качарево
Ило Михајловски Чачак
Благе Петрушевски Ниш
Зорица Митровић Београд
Пецо Ристески Врање
Софија Стојменовић Катун
Домника Трајковић Врање
Олга Јакшић Чачак
Борче Вељановски Ниш
Јосиф Ефремов Пирот
Дејан Дукадиновски Панчево
Елисавета Ивановић Београд
Радован Станојковски Јабука
Драги Паунов Крагујевац
Марија Продановић Краљева
Ненад Крстески Зрењанин
Никола Миловић Лесковац
Ивана Цветковић Лесковац
Виолета Станковић Врање
Драгиња Цветковић Лесковац
Маре Каранфиловић Лесковац
Дејан Андревски Јабука
Драгољуб Костовски Нови Сад
Игор Ђорђевски Пландиште
Иван Митровски Панчево
Верка Митковска Панчево