Во склад со Решението за разултатите од изборите за членови на Националниот совет на македонското национално малцинство, по пат на електорско собрание (,,Службени гласник РС\'\', број 116/14) мандатите за членови на Националниот совет доделени се на 23 кандидати од две изборни листи, чии носители беа Борче Величковски и Славе Груевски. 

Borce Velickovski

Борче Величковски (1973)

Дипломиран менаџер во медиумите

Панчево

Претседател

060/8030333

borce.ate@gmail.com

 

Добре Трајковски (1951)

Јабука

Пензионер

Претседател на одборот за

службена употреба на јазикот

060/8030317

sluzbenaupotreba@nsmakedonaca.org.rs

Dobre Trajkovski
 Elisaveta Ivanovic

Елисавета Ивановиќ (1955)

Дипл.новинар

Белград

Претседателка на одборот за информирање

060/8030328

informisanje@nsmakedonaca.org.rs

Стеван Србиновски (1943)

Пензионер

Вршац

Член

060/8030350

 

Stevo Srbinovski

Nikola Kiprovski 

Никола Кипровски (1980)

Апсолвент на Ветеринарски факултет

Пландиште

Потпретседател на извршен одбор

060/8030327

 

Зорица Митровиќ (1983)

дипл.политиколог за новинарство

Белград

 Портпарол, секретар

060/8030345

zoricamitrovic@nsmakedonaca.org.rs

 Zorica Mitrovic

Peco Risteski 

Пецо Ристески (1957)

Правник на безбедност (мајор)

Врање

Претседател на Извршен одбор

060/8030324

 

Иван Митровски (1954)

Адвокат

Панчево

Потпретседател

060/8030360

 

Ivan Mitrovski

Maja Georgievska

Маја Георгиевска (1975)

Магистер за деловна комуникација

Глогоњ

Член на Извршен одбор

060/8030312

 

Сима Најдовски (1953)

Пензионер

Качарево

Член на Извршен одбор

060/8030349

kultura@nsmakedonaca.org.rs

 

Sima

Blagoja Ilievski

Благоја Илиевски (1947) 

Пензионер

Ниш

Член

060/8030334 

Ивана Цветковиќ (1949)

Пензионер

Лесковац

Потпретседател

060/8030338

 

Ivana Cvetkovic

Blagoja Sokolovski

Благоја Соколовски (1951)

Пензионер

Јабука

Член на Извршен одбор

060/8030321

Драги Паунов (1955)

Маш. инженер

Крагујевац

Член на Извршен одбор

060/8030322

Dragi Paunov

Vesela Djordjevic

Весела Ѓорѓевиќ (1960)

Медицинска сестра

Пирот

Член на Извршен одбор

060/8030357

Славе Груевски (1954)

Пензионер

Горњи Милановац

Член

060/8030325

Slave Gruevski

 

Стево Јаќимовски (1955)

Универзитетски професор 

Белград 

Член 

060/8030311

Љупка Михајловска (1981)

дипл.библиотекар - информатичар 

Белград 

Потпретседател на одборот за образование

060/8030316

obrazovanje@nsmakedonaca.org.rs 

Ljupka Mihajlovska

Vence Jovanovski

Венче Јовановски (1947)

Пензионер

Јабука  

Член 

060/8030335

Славка Стефановски (1953)

Дипл. ецц

Пландиште 

Член 

060/8030346

Slavka Stefanovski

 

Миладин Јанески

1944

Пензионер 

Суботица

Член 

060/8030354

Срѓан Илијевски (1983) 

Дипл.маш.инженер 

Глогоњ 

Член на одборот за млади и спорт 

060/8030355

mladisport@nsmakedonaca.org.rs

Srdjan Ilijevski

Verka Mitkovska

Верка Митковска (1947) 

Пензионер 

Панчево 

Член 

060/8030358