Членови на одборот:                                                                            

Јулијана Милутиновиќ - претседателка

Златко Јанкуловски - потпретседател

Елисавета Стојановска Ивановиќ - членка

Наташа Простран - членка

Домника Трајковиќ -членка

Мирјана Миловиќ - членка

Ристо Костов - член