Членови на одборот:

Новица Дукадиновски, претседател

Боро Костадиновски, потпретседател

Ивана Ивановска, членка

Весна Стојановска, членка

Живорад Тодоровски, член

Ивица Ристовски, член

Александра Милошевска, членка