Членови:

Снежана Станковски, претседателка

Олга Јакшиќ - потпретседателка

Александра Целеска - членка

Даница Нешковиќ- членка

Љиљана Крстиќ - членка

Виолета Станковиќ - член

Тања Волческа - членка