Членови:

Ранко Бебекоски - претседател

Драгољуб Костовски - потпретседател

Ангелина Орбовиќ - членка

Драган Костадиновски - член

Љиљана Соколова - член

Благоја Илијевски - член

Озрен Симјановски - член