Членови на Националниот совет на македонската национална заедница, во мандатот 2010-2014

  1. Борче Величковски – претредател
  2. Благоја Илијевски – потпретседател
  3. Живко Стојановски – потпретседател
  4. Ивана Цветковиќ – претседател на Извршниот одбор
  5. Љуба Андријевски – член
  6. Ристо Василевски –член
  7. Маја Георгиевска – член
  8. Љубица Дојчиновска - член
  9. Елисавета Стојановска Ивановиќ – член
  10. Душица Илин Шеќеровска – член
  11. Насте Јанаќијевски – член
  12. Спасе Конески – член
  13. Драган Костадиновски – член
  14. Воскре Манчиќ – член
  15. Сима Најдовски – член
  16. Никола Николовски – член
  17. Драги Паунов – член
  18. Марија Продановиќ – член
  19. Пецо Ристески – член
  20. Благоја Соколовски – член
  21. Стеван Србиновски – член
  22. Владимир Стоицов – член
  23. Васка Чергоска – член