informator o radu 300x150          licni podaci 181115
ИНФОРMАТОР ЗА РАБОТАTA НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ       БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА  ОД ЈАВЕН ЗНАЧАЈ 
docunstsns       Files Products
ДОКУМЕНТИ И АКТИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ       ДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВО РАБОТЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ

dokumenti

      pravne 1400x477
ДОКУМЕНТИ И АКТИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ       ПРОПИСИ, ЗАКОНИ, СПОГОДБИ, КОНВЕНЦИИ, ОД ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ

 


 

 docunstsns

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ И АКТИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ

images Решение за упис на Националниот совет на македонското национално малцинство во Регистар за Национални совети
images Одлука за избор на претседател на Националниот совет 
images Решение за доделување на мандати на членовите на Националниот совет

statut

Статут на националниот совет на македонското национално малцинство
images Деловник за работа на националниот совет на македонското национално малцинство
signed document offer clip art f Записници од одржаните седници на Националниот совет
images Извештај за работата на Националниот совет во мандатот 2014 - 2018 година
images

Правилник за постапката на избор и именување на директор и други позиции во Новинско-издавачката установа „Македонски информативен и издавачки центар’’ д.о.о, Панчево

Анекс на Правилникот за постапката на избор и именување на директор и други позиции во Новинско-издавачката установа „Македонски информативен и издавачки центар„ Д.О.О. Панчево

ЗАПИСНИК о обављеним разговорима са кандидатима на конкурсу за позицију директора НИУ МИИЦа

Files ProductsДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВО РАБОТЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ

images Финансов извештај за 2017 година
 images Ревизорски извештај за финансовото работење на Националниот совет во 2018

 


   dokumentiДОКУМЕНТИ И АКТИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ

images Деловник за работа на Извршниот одбор
images Правилник за одржување на електронски седници на Извршниот одбор
Правилници и критериуми врз основа на кои Извршниот одбор донесува одлуки кои се во негова ингеренција:
images Правилник на критериуми за доделување на награди и признанија од Советот
images Правилник на критериуми за доделување на средства по барањата и молбите упатени до Советот
images Правилник на критериуми за доделување на стипендии
images Правилник на критериуми за доделување на средства врз основа на конкурси на републичките и покраински органи и единиците на локалната самоуправа
images Правилник на критериуми за давање на мислења за избор на членови на Управни одбори, директори и други изборни функции
images Правилник на критериуми за објавувањето и доделување на средства за проекти на Конкурсот на националниот совет

 


pravne 1400x477ПРОПИСИ, ЗАКОНИ, СПОГОДБИ, КОНВЕНЦИИ, ОД ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ

 Републички:

images   Устав на Република Србија
 images Закон за заштита на правата и слободите на националните малцинства
 images Закон за Националните совети на националните малцинства     Преведен на македонски јазик
 images Закон за забрана на дискриминацијата
 images Закон за службена употреба на јазикот
 images Закон за основите на системот на воспитувањето и образованието
 images Закон за учебници
 images Закон за култура
 images Закон за јавно информирање и медиуми
images Закон за слободен пристап до информации од јавен значај
 images Закон за локалната самоуправа
 images Закон за здруженијата
images Одлука за формирање на Советот за националните малцинства
images Уредба за постапката за расподелба на сретствата од Буџетот на Република Србија за финансирањето на Националните совети
 images Заклучок на мерките за зголемување на учеството на припадниците на националните малцинства во органите на државната управа
   

 Покраински:

images  Статут АПВ
images Закон за утврдување на надлежностите на АПВ
images Покраинска одлука на Собранието на АПВ за поблиско уредување на службената употреба на јазикот и писмата на националните малцинства
images Покраинска одлука на Собранието на АПВ за советот за национални заедници
images Одлука за начин и критериуми за распоредување на буџетските средства на Покраинскиот секретаријат за  образование, управа и национални заедници, за Националните совети на националните малцинства

 


 

signed document offer clip art f

Записници од одржаните седници на Националниот совет

images Записник од конститутивната седница, 02 12 2018
 images Записник од I седница, 02 12 2018