Членови на одборот:

Маре Каранфиловиќ, претседателка

Зорица Лазаревиќ, потпретседателка

Соња Величковиќ, членка

Снежана Алексиќ, членка

Сима Најдовски, член

Биљана Максимовски, член

Драгиња Цветковиќ, член