Членови:

Снежана Станковски, претседателка

Олга Јакшиќ - потпретседателка

Александра Целеска - членка

Даница Нешковиќ- членка

Љиљана Крстиќ - членка

Виолета Станковиќ - член

Тања Волческа - членка


 

Членови:

Душан Жилевски, претседател

Јелена Колоска - потпретседателка за спорт

Марјан Бојковиќ - потпретседател за млади

Членови за спорт:

Миодраг Костовски - член

Дејан Андревски - член

Игор Соколовски - член

Ивица Мицковски - член

Ѓорѓе Михајловски - член

Членови за млади:

Стефан Волчески - член

Никола Миловиќ - член

Дејан Дукадиновски - член

Софија Стојменовиќ - членка 

Драгана Станковска - членка

 

 


 

 

До распаѓањето на СФРЈ македонскиот јазик и неговото писмо беа во службена употреба само во Општината Панчево каде е укинат 1991 година со Статутот на Општина Панчево, одосно не е предвидена службена употреба на македонскиот јазик и писмото.

Користењето на личното презиме кое според Законот за заштита на правата на националните малцинства треба да се пишува според јазикот и правописот на припадникот на националното малцинство е долготраен и процесен проблем. На пример во личните документи пишува Дојчиновски Марија, а треба Дојчиновска Марија, или, кај имињата на населените места наместо Македонски Брод или Македонска Каменица, како што има напишано странката во пријавниот картон, службениците на МУП ставаат само Брод или Каменица. Исто така е и кај имињата на улиците. Имињата на улиците кои потекнуваат од историјата на македонскиот народ се менуваат со други имиња. Покрај ова проблем е што службениците во МУП кога ќе ги издаваат пасошите и другите лични документи, го менуваат уставното име на Р. Македонија во БЈРМ и покрај тоа што двете држави се имаат меѓусобно признаено под уставното име.

Следниот проблем околу јазикот е ратификувањето на Европската повелба за регионалните и малцинските јазици. Имено, Собранието на Р. Србија, односно тогаш СЦГ, ја има ратификувано повелбата на Советот на Европа со која се потврдуваат правата на националните малцинства  во областите на образование, информирање, и користење на мајчиниот јазик  во јавна употреба. Секоја од државите кои ја потврдија Повелбата приложија и список на малцински јазици на кој таа се применува. СЦГ назначи дека за регионални и малцински јазици  во Република Србија се сметаат 10 јазика,а во Црна Гора 2. Меѓу овие јазици не вброен македонскиот јазик.

Со голем ангажман на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија, македонскиот јазик и неговото кирилско писмо повторно се воведени во службена употреба во населеното место Јабука (Град Панчево) и во Општина Пландиште, што е прва локална самоуправа, практично во светот, каде македонскиот јазик е во рамноправна службена употреба.

Повеќејазични табли во Пландиште (3-македонски)
37112 873769949314101 3386153747169016792 n  10407892 873770009314095 2880199511442949764 n 

 

Националниот совет на македонското национално малцинство непрекинато се грижи и интервенира во Општините каде се случуваат проблеми од областа на непочитување на било кое со Закон стечено право и опсежно ги запознава припадниците на македонското национално малцинство во Србија, успевајќи така во голем нпроцент да ги намали случаевите на непочитување на Законот.

Прашањето за воведување македонски јазик кое е регулирано во делот два од Европската повелба за регионални или малцински јазици Националниот совет не го препушта на случајот, туку ги користи сите законски можности да упати усмено и писмено барање до Советот на Р. Србија за национални малцинства и на Собранието на тогашната Заедница на СЦГ, потоа до Министерството за човечки и малцински права, а најново до Канцеларијата за човечки и малцински права и Советот на Европа, земајќи активно учество во дискусиите за ова прашање истакнувајќи го аргументирано овој проблем. Со сето ова запознаен е и Советот на Европа. Националниот совет редовно земаше учество во пишувањето на Државниот извештај на Република Србија околу имплементацијата на Европската повелба за регионални, односно, малцински јазици и секогаш го потенцираше овој проблем.

grafikon sluz

Според Истражувањето на Независниот Омбудсман на Автономната покраина Војводина, во периодот од 2010 - 2014 година, Националниот совет на македонската национална заедница имал највисок степен на активности во оваа област. 

 

Културата и нејзиното изразување, очувување, негување, унапредување на наследството и јавното презентирање, се доживеуват како интегрална задача на македонската национална заедница. По една дефиниција, културата е двострано прашање: од една страна таа е инструмент за афирмација на идентитетот на една заедница, а од друга страна е инструмент за унапредување на меѓуетничката комуникација и интеграција на едно национално малцинство во општеството.

Изразувањето, чувањето, негувањето, развивањето, преносувањето и јавното искажување на националната култура, верските и  јазичките особености како дел од традицијата на граѓаните на националните малцинства  и нивните припадници, е нивно неотуѓиво, индивидуално и колективно право.

Со цел да се очува фолклорот и традицијата на македонското национално млацинство во СЦГ, постоеше единствено само КУД во Јабука „Васил Хаџиманов“, кое работеше во многу тешки услови.

1604483 503067166459397 2900697296462597654 n

При Домовите на културата во Пландиште, Јабука, Качарево, Глогоњ, Панчево, Гудурица, во книжниот фонд на библиотеките постоеа и наслови на македонски јазик. Исто така во школските библиотеки во наведените места, имаше и еден број на книги на македонски јазик кои беа подарок од Р. Македонија.

Со пошироко согледување на проблематиката, Националниот совет тргна прво со формирање на неколку драмски и рецитаторски секции, како и фолклорна и пеачка секција во Пландиште и пеачка група во  Качарево.

Со постоењето на овие друштва се стекнаа услови и да се оформи Национален ансамбл за народни песни и ора „Тоше Проески“ кој денес е регистриран како Центар за заштита на македонската традиција и посебност.

Во изминатите години во секое поголемо место во Србија каде што постои Асоцијација на МНЗ, се спроведуваат манифестации „Денови на македонската култура во Србија“. Во последните пет години се негува централна манифестација за деновите на македонската култура „Себеси во поход“, која ги собира најеминентите книжевни и ликовни дејци припадници на МНМ од Србија, припадници на мнозинскиот народ и Македонци од Македонија, кои низ форма на поетско-ликовен караван ги посетуваат местата по Србија и ја шират културата на македонскиот народ, но и вербата во заедничкиот соживот. Оваа манифестација е прогласена за манифестација од покраински и државен карактер од страна на Покраинскиот секретаријат за култура на АП Војводина. Формирани се и Друштво на писатели и Друштво на ликовни уметници припадници на МНЗ и Централна библиотека.

Исто така Националниот совет успеа  од страна на Владата на Република Србија, да бидат признаени македонските празници 2 август-Илинден, 8 септември-денот на независноста на Р. Македонија и 26 декември денот на Националниот совет. Званично се признаени и симболот, грбот и знамето на македонската национална заедница во Србија, а  голем ишчекор беше и активноста од посебен значај, а тоа е воведувањето на македонскиот народ во Статутот на АП Војводина како конституивен народ, со што и симболите и знамињата на МНМ се виорат во Собранието на АП Војводина.

Националниот совет формира и Фондација на македонска култура „Македонско Сонце“ која би требала да прерасне во Завод за култура на МНМ.

На предлог на Националниот совет КУД „Васил Хаџиманов“ како најстара организација од овој вид доби нов Управен одбор составен од претставници на седум институции со цел подобрување на организациската, финансовата и кадровската поставка.

Сите доега набројани организации, здружениа на граѓани, или струковни организации се практично амбасадори на македонската култура. Во некои од нив се спроведуваат веќе традиционални манифестации од областа на заштита на културата, како што се: манифестацијата „Себеси во поход“,  „Денови на македонската култура“ во чест на Св. Кирил и Методи во Нови Сад и Белград, „Средба на гајдари“ и „Василичари“ во Качарево, „Фестивал на песни и ора“ и манифестацијата „Гравче на тавче“ во Јабука, Фестивал на меѓунационални песни и ора во Ниш и многу други.

 kultura 001

Според Истражувањето на Независниот Омбудсман на Автономната покраина Војводина, во периодот од 2010 - 2014 година, Националниот совет на македонската национална заедница, заедно со словачкиот и чешкиот, е на трето место, според бројот на активностите во областа на културата.

 

 

Правото на информирање на националните малцинства во Србија, односно, правото информациите да се изразуваат и примаат и идеите да се шират на мајчиниот јазик, е право кое е регулирано со домашното законодавство. Потребите и целите за информирање на националните малцинства во Р. Србија можат да се исполнат преку:

  • институциите на службите на јавното емитирање (јавни радиотлевизиски сервиси);
  • радио и телевизиски станици на цивилниот сектор;
  • локалните и регионалните РТВ станици;
  • комерцијални РТВ станици;
  • печатени медиуми на мнозинскиот српски јазик;
  • печатени медиуми на малцински јазик;
  • интернет;
  • аудиовизуелни материјали.

Според Законот за правата и слободите на националните малцинства и домашното законодавство, државата е должна, во програмите на радијата, телевизиите и во другите медиуми да обезбеди информирање, културно и образовни содржини на македонски јазик.       

До 1994 година во склопот на неделникот „Панчевац“ се печатеше страница на македонски јазик. Радио Панчево еднаш неделно емитираше получасовна емисија на македонски јазик. Страницата во „Панчевац“ беше  редовно читана, а емисијата на Радио Панчево беше слушана од страна на припадниците на македонското национално малцинство. Укината е и страницата и емисијата.

Со формирањето на Националниот совет, се стекнаа услови драстично да се подобри информирањето на македонски јазик во Србија.

Националниот совет направи крупни чекори на ова поле. Формирана е Новинско издавачка установа „Македонскиmkdvidelina информативен и издавачки центар“ во чии рамки се спроведуваат обемни акции на полето на информирање на македонски јазик. Еднаш месечно излегува информативната ревија „Македонска виделина“ финансирана од страна на Покраинскиот секретаријат за култура и информирање, еднаш месечно излегува списанието за деца и младинци „Sуница“, секој три месеца излегува списанието за култура книжевност и уметност „Видело“, се печатат книги и преводи на писатели припадници на МНМ на мнозинскиот народ со рекорд во печатната 2013/14 година со 95 нови наслови, а се појави и  првиот мултикултурален часопис на македонски, ромски и српски јазик „Алка“.Воведени се емисији на Јавниот сервис РТВ Војводина во трајање од половина час „Македонско сонце“, на регионалната ТВ Панчево се емитира еднаш неделно получасовна емисија „Банатско сонце“, а на РТВ Врање се емитира емисијата „Инфомак“ а емисијата „Македонско сонце“ се реемитира на ТВ Ниш. На РТВ Војводина практично функционира редакција на македонски јазик со дописништво во Панчево. Во рамките на Форумот на младите, започнатао е и со емитирање на интернет Радиска емисија. 

Отворени се интернет сајтови на Националниот совет и на НИУ „МИИЦ“ , како и фејсбук страници на Советот, САМС и емисијата „Македонско сонце“ . Одреден број на здруженија имаат отворени интернет сајтови, или фејсбук страници. Секоја година се спроведува манифестацијата „Себеси во поход“ која ги собира најеминентните творци во книжевната и ликовната дејност. На Јавниот сервис на Р. Србија, секоја недела се емитира емисија на малцински јазици „Граѓанин“ во која за македонската национална заедница често се емитираат прилози. 

grafikon informisanje

Според Истражувањето на Независниот Омбудсман на Автономната покраина Војводина, во периодот од 2010 - 2014 година, Националниот совет на македонската национална заедница, заедно со словачкиот, имал највисок степен на активности во областа на информирањето на припадниците на своето малцинство.