Припадниците на македонското национално малцинство во Р. Србија воглавно се доселени во периодот 1946-1947 година.  Од 1946 година до 1960 година во некои места  во Јужнобанатскиот округ постоеше севкупна настава на македонски јазик (во Качарево, Пландиште, Глогоњ, Јабука). Од 1960 година до 1976 година постоеше само македонски јазик како предмет за македонските деца во повеќе места во Јужен Банат, а од 1975 година само во Јабука се учеше македонски јазик како јазик на општествена средина. Го изучуваа припадниците на сите народи и малцинства  кои  живееа во оваа населба (19). Македонскиот јазик како јазик на општествена средина во Јабука е без образложение укинат 1994 година.

Може да се констатира дека во моментов не постои ни еден вид на образование на македонски јазик во Србија како севкупна настава. Наставните планови и програми во претшколските образовни институциите и основните  училишта од IV-VIII одделение и средни и високи училишта и факултети  се со настава на српски јазик, нема градива кои содржат сознаниа за историјата, географијата, културата и положбата на македонското национално млацинство, ниту други содржини кои ја поспешуваат меѓусебната толеранција. Во рамките на вишето и високото образование нема обезбедено катедри ни факултети за образование, лектори за македонски јазик, ниту воспитувачи, учители, наставници и професори на македонски јазик.

Со формирање на Националниот совет на македонското национално малцинство во Р. Србија, се створија услови за институционално работење во областа на образованието на припадниците на МНЗ во Србија. Во периодот 2006-2007 година Националниот совет подготви Планови и програми за предметот „Македонски јазик со елементи на националната култура, традиција и историја“ од I до IV одделение. Во 2011 година овие планови и програми се усвоени од страна на Националниот просветен совет и се објавени во Сл.Гласник-Просветен гласник на Р. Србија на 27.10. 2011 година, со што добија карактер на правен законски акт. Во тек на 2012 година формирано е едно одделение како пилот одделение во населеното место Јабука кај Панчево во ОУ „Гоце Делечв“, кое го слуша предметот македонски јазик со елементи на национална култура.

obrazovanie

Согледувајќи ја состојбата од вкупната бројка на припадници на МНМ од 25.847 (по Пописот од 2011 година 22.755 припадници) македонскиот јазик го познаваат 14.355, а не го познават 11.492 Националниот совет на МНМ организираше за цела териоторија на Србија курсеви за изучување на македонскиот јазик и неговото писмо под име „Добредојдовте на македонски јазик“. Курсот го посетуваа припадници на МНМ од 7 до 77 години. Покрај припадниците на МНМ курсот го посетуваа и припадници на мнозинскиот народ и на останатите национални малцинства во Србија. Курсот, во траење од 40 часа, се организира од 2007 до 2012 година.  

Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија ја покрена и постапката за воведување   на предметот „Македонски јазик со елементи на национална култура“ во наставниот процес каде е поголема концентрација на припадниците на македонското национално малцинство и тоа во Глогоњ, Пландиште, Гудурица, Дужине и други места и ја спроведе во Јабука, во ОУ „Гоце Делчев“ и Качарево во ОУ  „Жарко Зрењанин.“ 

Исто така Националниот совет на МНМ го подготви и предлогот за учебникот за I одделение за предметот „Македонски јазик со елементи на националната култура“.

Формиран е и тим на Националниот совет за подготовка на Планови и програми за основно училиште за предметот „Македонски јазик со елементи на националната култура“ за IV до VIII одделение и учебници и помошни наставни средства за овој предмет за II од VIII оделление.

grafikon obrazovanje

Според Истражувањето на Независниот Омбудсман на Автономната покраина Војводина, во периодот од 2010 - 2014 година, Националниот совет на македонската национална заедница имал највисок степен на активности во оваа област, што во однос на другите совети со поголема бројност на малцинството, секако претставува голем успех.  

Во склад со Решението за разултатите од изборите за членови на Националниот совет на македонското национално малцинство, по пат на електорско собрание (,,Службени гласник РС\'\', број 116/14) мандатите за членови на Националниот совет доделени се на 23 кандидати од две изборни листи, чии носители беа Борче Величковски и Славе Груевски. 

Borce Velickovski

Борче Величковски (1973)

Дипломиран менаџер во медиумите

Панчево

Претседател

060/8030333

borce.ate@gmail.com

 

Добре Трајковски (1951)

Јабука

Пензионер

Претседател на одборот за

службена употреба на јазикот

060/8030317

sluzbenaupotreba@nsmakedonaca.org.rs

Dobre Trajkovski
 Elisaveta Ivanovic

Елисавета Ивановиќ (1955)

Дипл.новинар

Белград

Претседателка на одборот за информирање

060/8030328

informisanje@nsmakedonaca.org.rs

Стеван Србиновски (1943)

Пензионер

Вршац

Член

060/8030350

 

Stevo Srbinovski

Nikola Kiprovski 

Никола Кипровски (1980)

Апсолвент на Ветеринарски факултет

Пландиште

Потпретседател на извршен одбор

060/8030327

 

Зорица Митровиќ (1983)

дипл.политиколог за новинарство

Белград

 Портпарол, секретар

060/8030345

zoricamitrovic@nsmakedonaca.org.rs

 Zorica Mitrovic

Peco Risteski 

Пецо Ристески (1957)

Правник на безбедност (мајор)

Врање

Претседател на Извршен одбор

060/8030324

 

Иван Митровски (1954)

Адвокат

Панчево

Потпретседател

060/8030360

 

Ivan Mitrovski

Maja Georgievska

Маја Георгиевска (1975)

Магистер за деловна комуникација

Глогоњ

Член на Извршен одбор

060/8030312

 

Сима Најдовски (1953)

Пензионер

Качарево

Член на Извршен одбор

060/8030349

kultura@nsmakedonaca.org.rs

 

Sima

Blagoja Ilievski

Благоја Илиевски (1947) 

Пензионер

Ниш

Член

060/8030334 

Ивана Цветковиќ (1949)

Пензионер

Лесковац

Потпретседател

060/8030338

 

Ivana Cvetkovic

Blagoja Sokolovski

Благоја Соколовски (1951)

Пензионер

Јабука

Член на Извршен одбор

060/8030321

Драги Паунов (1955)

Маш. инженер

Крагујевац

Член на Извршен одбор

060/8030322

Dragi Paunov

Vesela Djordjevic

Весела Ѓорѓевиќ (1960)

Медицинска сестра

Пирот

Член на Извршен одбор

060/8030357

Славе Груевски (1954)

Пензионер

Горњи Милановац

Член

060/8030325

Slave Gruevski

 

Стево Јаќимовски (1955)

Универзитетски професор 

Белград 

Член 

060/8030311

Љупка Михајловска (1981)

дипл.библиотекар - информатичар 

Белград 

Потпретседател на одборот за образование

060/8030316

obrazovanje@nsmakedonaca.org.rs 

Ljupka Mihajlovska

Vence Jovanovski

Венче Јовановски (1947)

Пензионер

Јабука  

Член 

060/8030335

Славка Стефановски (1953)

Дипл. ецц

Пландиште 

Член 

060/8030346

Slavka Stefanovski

 

Миладин Јанески

1944

Пензионер 

Суботица

Член 

060/8030354

Срѓан Илијевски (1983) 

Дипл.маш.инженер 

Глогоњ 

Член на одборот за млади и спорт 

060/8030355

mladisport@nsmakedonaca.org.rs

Srdjan Ilijevski

Verka Mitkovska

Верка Митковска (1947) 

Пензионер 

Панчево 

Член 

060/8030358

Извршниот одбор на Националниот совет на македонската национална заедница има 5 члена.
Според Статутот, усвоен на конституирањето на Националниот совет по изборите 2014 година, во ингеренција му се доделени следните надлежности и задачи:
- ја предлага одлуката за усвојување на периодичниот обрачун на Советот;
- го подготвува предлогот на Статутот на Советот;
- донесува одлуки за усвојување на периодичните финансови извештаји на Советот;
- донесува одлука за усвојување на завршната сметка на Советот;
- ги подготвува одлуките на Советот;
- ги спроведува и извршува одлуките на Советот;
- донесува одлуки за додела на признанија од Советот;
- донесува одлуки по барањата и молбите упатени до Советот;
- донесува одлуки за додела на стипендии;
- дава мислења за додела на средства врз основа на конкурси на републичките и покраински органи и единиците на локалната сапоуправа, во склад со Законот;
- дава мислење за избор на членови на Управни одбори, директори и други изборни функции, во склад со Законот;
- донесува други одлуки за кои го овластува Советот;
- обавува други работи, кои му ги повери Советот.
 
Извршниот одбор работи во склад со Деловникот за работа.
 
Одлуките кои што ги донел Извршниот одбор подлегаат на одобрување на првата наредна седница на Советот, и се сметаат за одобрени доколку за нив гласа повеќе од половина на членовите на Советот. Доколку Советот не ја одобри одлуката, на Извршниот одбор му престанува мандатот, а одлуката останува на снага.
 
ДОКУМЕНТИ И АКТИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ
Правилници и критериуми врз основа на кои Извршниот одбор донесува одлуки кои се во негова ингеренција:
 
Активности на Извршниот одбор:
 
 
Членови на Извршниот одбор:
 
 

Nikola Kiprovski

             Никола Кипровски

                   Претседател

                  060/8030327

Dobre Trajkovski

              Добре Трајковски

                Потпретседател

                   060/8030317

 

 Ivana Cvetkovic

                Ивана Цветковиќ

                        членка

                     060/8030338

     

Озрен Симјановски

              член

         060/8030339

      

Љиљана Најдовска

          членка

          060/8030356