S.A.M.S

Цивилниот-невладиниот сектор е отелотворен во Сојуз на Асоцијации на македонците во Србија - САМС и во него членуваат сите цивилни-невладини организации - Здруженија на МНЗ или Струковни организации.

Република Србија е поделена на окрузи и региони. Секој округ има свој административен центар. Доколку се земе в предвид дека од постоечките 178 населени места со статус на локална самоуправа во 174 живеат наши припадници, лесно се воочува илузијата во обидите да имаме организација во секое место, или пак во едно место да имаме повеќе организации.

Во Стратегијата на систематизирање вткаени се постулатите една цивилна организација може да постои на територија на еден округ, со исклучителност на Јужнобанатскиот округ, поради поголема концентрација на припадници на македонската национална заедница (МНЗ) и веќе зацврснати организации, со воспоставен постулат: едно место-една организација и градот Белград, како конгломератен општествен центар. Од ова произлегува дека организации членки на Сојузот можат да се формират, или се веќе формирани во:

1.Јабука-Здружение на МНЗ „Илинден“-Јужнобанатски округ

2.Качарево-Здружение на МНЗ „Вардар-Качарево“-Јужнобанатски округ

3.Глогоњ-Здружение на МНЗ „Герман“-Јужнобанатски округ

4.Панчево-Здружение на МНЗ „Осогово“-Јужнобанатски округ

5.Вршац-Здружение на МНЗ „Вардар-Вршац“-Јужнобанатски округ

6.Пландиште-Здружение на МНЗ „Вардар-Пландиште“-Јужнобанатски округ

7.Суботица-Здружение на МНЗ „Илинден“-Севернобачки округ

8.Зрењанин-Здружение на МНЗ „Св . Климент Охридски“-Средњебанатски округ

9.Нови Сад-Здружение на МНЗ „Св . Кирил и Методиј“-Среднобачки округ

10.Смедерево-Здружение на МНЗ „Горни Полог“-Подунавски округ

11.Краљево-Здружение на МНЗ „Кирил Пејчиновиќ“-Поморавски округ

12.Крагујевац-Здружение на МНЗ „Татковина“-Шумадијски округ

13. Пирот-Здружение на МНЗ „Бели Мугри“-Пиротски округ

14. Лесковац-Здружение на МНЗ „Илинден“-Јабланички округ

15. Врање-Здружение на МНЗ „Гоце Делчев“-Пчински округ

16. Ниш-Здружение на МНЗ „Вардар“-Нишавски округ

17. Белград-Здружение на МНЗ „Македониум“-Град Белград

18. Бор-Здружение на МНЗ Бор-Борски округ

19. Стара Пазова-Здружение на МНЗ „Стара Пазова“

20. Здружение на МНЗ „Даме Груев“-Моравички округ

21. Сомбор-Здружение на МНЗ ,,Пела'' -Севернобанатски округ

22. Пожаревац-Здружение на МНЗ „Мак“-Браничевски округ

Цивилниот невладин сектор мора да биде покриен и со, таканаречени, струковни организации, односно, организации кои се формирани од страна на Советот, со цел анимирање на нашата заедница преку одредени културни, општрствени  области. Во таа насока функционираат:

1. Центар за заштита на традицијата и посебноста на МНЗ во Р . Србија;

2. Форум на млади Македонци;

3. Друштво на писатели припадници на МНЗ;

4. Друштво на ликовни уметници припадници на МНЗ;

5. КУД „Васил Хаџиманов“;

6. Друштво за општествено влијание и афирмација на МНЗ „Лоби клуб“.

 

Покрај наведените функционираат и посебни организации:

Друштво со ограничена одговорност, Новинско издавачка установа„Македонски информативен и издавачки центар“.

Фондација за заштита на македонската култура „Македонско сонце“.

Специјализирани организации:

Централна библиотека на македонски јазик.

Политички организации:

Демократска партија на Македонците.

 

Сите овие организации се под патронат (заштита, помагање и партнерство) на Националниот совет (со своја потполна автохтоност и автономност) и со самото тоа се и дел од општествениот сектор (веќе од порано уредено со акти на правни документи). Покрај ова Советот го покрива и владиниот, односно, државниот сектор бидејќи е државна институција со јавни овластувања и надлежности. 

Припадниците на македонската национална заедница, како и секое малцинство наидуваа на проблеми во настојувањата да се вклучат во јавниот и политичкиот живот. Евидентниот факт по кој припадниците на МНЗ до 1991 година беа дел од големата фамилија на народи и народности во СФРЈ како конститутивен народ, за да практично преку ноќ постанат национално малцинство значајно придонесе за се уште слаба застапеност на сите нивоа на власта.

Спрема истражувањето на Хелсиншкиот одбор за човечките права во Р.Србија во органите на локалната самоуправа на АП Војводина и Р.Србија и во другите институции од општ интерес  а особено на одговорни, раководителни функции не се застапени припадниците на македонското национално малцинство. Нема припадници на македонското национално малцинство на функции на председател на СО, Општински судија, Општински јавен тужител, судија на трговечки судови, начелник на МУП, командир на полицијска станица. Не се адекватно застапени како директори на Основните и Средните училишта. На пример во Панчево каде што живее најголем број на припадници на оваа малцинство, а по бројот е веднаш после мнозинскиот народ Србите, во структурата на вработените во органите на јавната управа има вработено само 6 службеника. На одговорни места нема ниту еден. Исто така во структурата на вработените во  управата на АПВ има само еден припадник на мекедонското национално малцинство.Во некиои места по распаѓањето на СФРЈ присилно се пензионирани некои службеници, особено во јавните служби (Панчево,Пландиште). И денес постојат ситуации каде се отпуштаат од работа поедини службеници. Исто така нема Покраински пратеници делегирани испред македонското национално малцинство.

Припадниците на МНЗ ги имаат сите еднакви права како и сите останати да учествуваат во јавниот живот. Тоа подразбира право на глас, избор, учествување во јавниот живот и формирање на политички партии.

Оваа право припадниците на МНЗ го искористија 2004 година со формирање на Демократската партија на Македонците-ДПМ. Оваа партија се соочуваше и се уште се соочува со основните проблеми посебно изразени во следното:

-неактивност на партијата помеѓу два изборна циклуса

-финансирање на политичката партија (проблемот на лични инвестиции на членовите на партијата или поединци во текот на предизборните кампањи или во тек на организацијски активности, што на крај може да се одрази и на изборен резултат).

-невозможност со сегашните капацитети за самостојно излагање на парламентарни, покраински и локални избори.

-Подценувачки однос на медиумите кон помалите политички партии и невозможност на нивно поквалитетно представување во медиумите.

-слаб кадровски потенцијал

Сепак со ангажман кроз Македонските Обединети Сили-МАКОС , Демократската партија успеа да оствари коалиционен потенцијал и да добие право на поставување на пратеник во Парламентот на Р.Србија, што представува голем успех во рамките на политичкиот живот.    

Од 2004 година до денес Демократската партија на македонците работеше на сопствено профилирање и одредување на насока на своето движење во иднината. Во рамките на своето дејствување ДПМ во изминатиот период формира неколку одбори на партијата и тоа во Панчево, Качарево, Пландиште, Зрењанин, Пожаревац, Костолац, Нови Сад и други места, со цел да се развива инфраструктурата. Со одржување на вондредното изборно собрание на ДПМ во мај 2011 година кога дојде до промена на политичкото водство на партијата и одредени статутарни промени, ДПМ го заокрена својот политички курс и приоритетот го стави во добро изградени и взаемни односи на доверба со Националниот совет на МНЗ во Србија и САМС во предложената платформа на Македонски Обединети Сили-МАКОС. Ваквиот пристап резултираше со сподобрени коалициони потенцијали кои се преточени во добивање на пратеничко место во Парламентот на Р.Србија и даде резултати и во неколку единици на локална самоуправа.

Членови на Националниот совет на македонската национална заедница, во мандатот 2004-2010

 1. Јован Радески - претседател
 2. Благоја Илијевски - потпретседател
 3. Живко Стојановски - потпретседател
 4. Борче Величковски - претседател на Извршниот одбор
 5. Љубица Дојчиновска - член
 6. Владимир Стоицов - член
 7. Ивана Цветковиќ - член
 8. Александар Пенев - член
 9. Гојко Илијевски - член
 10. Никола Дуганов - член
 11. Ванчо Мерџановски - член
 12. Драган Велковски -член
 13. Лидија Демниева - член
 14. Сашко Велковски - член
 15. Верка Џуваревиќ - член
 16. Стојан Пандиловски- член
 17. Драган Костадиновиќ - член
 18. Стојан Велевски - член
 19. Венче Јовановски - член
 20. Симо Најдовски - член
 21. Горан Митевски - член