Врз основ на Правилникот за постатката за избор и именување на директорот и другите функции во Новинско издавачката установа ,,Македонски информативен и издавачки центар'', претседателот на Националниот совет на македонското национално малцинство во Република Србија распишува:

КОНКУРС

за работното место: директор на Новинско издавачката установа ,,Македонски информативен и издавачки центар''